Βιογραφικό

Γεννήθηκε  στη  Θεσσαλονίκη  το  1952

Γυμνασιακές  σπουδές  στο  Β’  και  στο  Ε’  Γυμνάσιο  και  πανεπιστημιακές  στο  Πολυτεχνείο  Θεσσαλονίκης - Τμήμα  Τοπογράφων  Μηχανικών.

Μεταπτυχιακό  Masters  στην  ειδικότητα  του  Συγκοινωνιολόγου  από  το  Πανεπιστήμιο  του  Λονδίνου   (Imperial  College)  και  διδακτορικό  δίπλωμα  από  το  Τμήμα  Πολιτικών  Μηχανικών  του  ΑΠΘ με θέμα τη σχέση της κυκλοφορίας με το περιβάλλον.

Αναπληρωτής  Καθηγητής  στον  Τομέα  Συγκοινωνιών  του  Τμήματος  Πολιτικών  Μηχανικών  του  ΑΠΘ,  όπου  εργάζεται  από  το  1980.

Έχει διδάξει ως επισκέπτης Καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο πανεπιστήμιο Berkeley των Η.Π.Α.  και στο Πολυτεχνείο του Παρισιού.

Ενεργό  μέλος  της πανεπιστημιακής κοινότητας  του  Συλλόγου  Συγκοινωνιολόγων  και  του  ΤΕΕ.  Υπήρξε  γενικός  γραμματέας  του  Πανελλήνιου  Συλλόγου  Επιστημονικού  και  Διδακτικού  Προσωπικού  (ΕΔΠ),  αντιπρόεδρος  του  Ενιαίου  Συλλόγου  Διδασκόντων  του  ΑΠΘ  (ΕΣΔΕΠ),  αντιπρόεδρος  του  Συλλόγου  Ελλήνων  Συγκοινωνιολόγων  και  μέλος  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ.

Ως  μελετητής  Συγκοινωνιολόγος  έχει  πάρει μέρος  σε  κυκλοφοριακές,  συγκοινωνιακές  και περιβαλλοντικές  μελέτες  στο πολεοδομικό  συγκρότημα  της  Θεσσαλονίκης και σε πολλές άλλες πόλεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει  κάνει  συγκεκριμένες  προτάσεις  για  αστική  θαλάσσια  συγκοινωνία, την κατασκευή  σύγχρονου  τραμ  στη  Θεσσαλονίκη, για την προστασία της παλαιάς παραλίας,  για  ποδηλατοδρόμους  καθώς  και  για  την  ασφάλεια  και  την  ευκολότερη κίνηση  των πεζών  και  των  ατόμων με  ειδικές  ανάγκες.

Είναι  ιδρυτικό μέλος  της  Ένωσης  Πολιτών  Θεσσαλονίκης  για  το  περιβάλλον  και  τον πολιτισμό.

Δημοτικός  Σύμβουλος  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  (1994 - 2006).

Υποψήφιος  Δήμαρχος  Θεσσαλονίκης στις  Δημοτικές  εκλογές  του 1998 και του 2002.

Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ (2000-2004).

Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών (2001-2002).

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη (Οκτώβριος 2009-Σεπτέμβριος 2010)
Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Σεπτέμβριος 2010-Ιούνιος 2011)
 
Παντρεμένος  με  την  αρχιτέκτονα  Ελένη  Κωνσταντίνου. Έχουν  2  παιδιά  την  Αλεξάνδρα και  τον  Ορέστη. 
 

Σήμερα  είναι Βουλευτής της Α' Θεσσαλονίκης.

__________________________________________________________________________   

Υπόμνημα Σπουδών Ερευνητικής Διδακτικής και Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Ανάλυση Επιστημονικών Εργασιών
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1970 - 75: Τμήμα Αγρovόμωv και Τoπoγράφωv Μηχαvικώv Πoλυτεχvικής Σχoλής Αριστoτελείoυ Παvεπιστημίoυ Θεσσαλovίκης.
1975 - 76: Μεταπτυχιακές σπουδές στo Σχεδιασμό τωv Μεταφoρώv στo Imperial College, Παvεπιστήμιo τoυ Λovδίvoυ. Μεταπτυχιακός τίτλος Master of Science.
1976 - 77: Επιστημovικός Συvεργάτης τoυ Τμήματoς Μεταφoρώv τoυ Imperial College τoυ Παvεπιστημίoυ τoυ Λovδίvoυ.
1977 - 78: Επιστημovικός Συvεργάτης τoυ Τμήματoς Μεταφoρώv του Queen Mary College τoυ Παvεπιστημίoυ τoυ Λovδίvoυ.
1980: Επιστημovικός Συvεργάτης τoυ Εργαστηρίoυ Συγκoιvωvιακής Τεχvικής της Πoλυτεχvικής Σχoλής τoυ Α.Π.Θ.
1983 - 84: Ακαδημαϊκός επισκέπτης στo Imperial College τoυ Πανεπιστήμιου του Λovδίvoυ.
1984: Διδακτoρικό Δίπλωμα στo Τμήμα Πoλιτικώv Μηχαvικώv τoυ Α.Π.Θ.
1985: Λέκτoρας τoυ τμήματoς Πoλιτικώv Μηχαvικώv τoυ Α.Π.Θ.
1988 - 89: Επισκέπτης ερευνητής στo Ινστιτούτο Μεταφορών του Παvεπιστημίου τoυ Berkeley τωv Η.Π.Α.
1989: Επίκoυρoς καθηγητής τoυ τμήματoς Πoλιτικώv Μηχαvικώv τoυ Α.Π.Θ.
1991 - 92: Επισκέπτης καθηγητής στηv Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, στo Παρίσι.
1993: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Α.Π.Θ.
1995-96: Επισκέπτης καθηγητής στο Stevens Institute of Technology
της Ν. Υόρκης.
 
ΜΕΛΟΣ
- Τεχvικό Επιμελητήριo Ελλάδoς - Μέλoς Αvτιπρoσωπείας του ΤΕΕ -ΤΚΜ (1995 - 1997)
- Σύλλoγoς Αγρovόμωv - Τoπoγράφωv Μηχαvικώv Ελλάδoς
- Ελληvική Οδική Ομoσπovδία
- Σύλλoγoς Ελλήvωv Συγκoιvωvιoλόγωv (Αvτιπρόεδρoς 1988 - 94)
- Ελληvική Ακoυστική Εταιρεία
- P.T.R.C. (Μέλoς της Επιτρoπής περιβαλλovτικώv θεμάτωv)
- R.S.A – Διεθνής Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης
- Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων ΑΠΘ (Αντιπρόεδρος 1986-88)
- Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (1992 - 2006)
- Ελληνικού Κοινοβουλίου – Βουλευτής Επικρατείας (2000-2004)
- Υπουργικού Συμβουλίου – Υφυπουργός Μεταφορών (2001-2002)
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1952. Το 1970 αποφοίτησα από το Ε’ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης με τον βαθμό “λίαν καλώς” 18.
Από το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους μέχρι το Μάρτιο του 1975 εφοίτησα στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. από όπου και έλαβα το αντίστοιχο δίπλωμα με βαθμό “λίαν καλώς” 7.5.
Στη διάρκεια των σπουδών μου εργάσθηκα κατά διαστήματα σε τεχνικά γραφεία με ειδικότερη απασχόληση σε μελέτες έργων οδοποιίας.
Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 1975-1976 παρακολούθησα μεταπτυχιακά μαθήματα και έλαβα το πτυχίο Master of Science του Τμήματος Πολιτικών του Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, στον τομέα των Μεταφορών.
Από το Νοέμβριο του 1976 μέχρι το Μάιο του 1977 εργάσθηκα ως έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης στον Τομέα Μεταφορών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Imperial College σε θέματα επιπτώσεων της κυκλοφορίας στο περιβάλλον και από το Μάιο του 1977 έως το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου συνεργάσθηκα με το Τμήμα Μεταφορών του Queen Mary College του πανεπιστημίου του Λονδίνου σε θέματα λειτουργίας και οργάνωσης των Δημόσιων Συγκοινωνιών.
Από τον Ιανουάριο του 1978 μέχρι το Μάρτιο του 1980 εκπλήρωσα την στρατιωτική μου θητεία και το Μάιο του ίδιου χρόνου διορίστηκα ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
Το Σεπτέμβριο του 1981 άρχισα την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής με θέμα ΄΄Μοντέλα πρόβλεψης κυκλοφοριακού θορύβου και ρύπανσης της ατμόσφαιρας – Προσδιορισμός της χωρητικότητας περιβάλλοντος οδών της Θεσσαλονίκης΄΄.
Το Σεπτέμβριο του 1982 εντάχθηκα στον τομέα Συγκοινωνιών και Οργάνωσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. όπου και εργάζομαι μέχρι σήμερα.
Στα πλαίσια της διαδικασίας εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής και με 9μηνη εκπαιδευτική άδεια που μου χορηγήθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών εργάσθηκα από τον Οκτώβριο του 1983 μέχρι τον Ιούνιο του 1984 στο μεταπτυχιακό τμήμα μεταφορών του Imperial College ως ακαδημαϊκός επισκέπτης σε θέματα σχετικά με την διδακτορική μου διατριβή την οποία ολοκλήρωσα το Σεπτέμβριο του 1984 και αναγορεύθηκα διδάκτορας του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών το Δεκέμβριο του 1984 με βαθμό ΄΄άριστα΄΄.
Το Μάιο του 1985 εκλέχθηκα στην βαθμίδα του λέκτορα του Τομέα Συγκοινωνιών και Οργάνωσης του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. μετά από ομόφωνη απόφαση του εκλεκτορικού σώματος.
Από τον Οκτώβριο του 1987 μέχρι το Μάρτιο του 1988, με εξάμηνη εκπαιδευτική άδεια εργάσθηκα ως επισκέπτης – ερευνητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Μεταφορών του Πανεπιστημίου του Berkeley των ΗΠΑ σε θέματα μεταδιδακτορικού επιπέδου σχετικά με προβλήματα συσχέτισης κυκλοφορίας και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων.
Τον Ιούνιο του 1989 εκλέχθηκα στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή του Τομέα Συγκοινωνιών και Οργάνωσης του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. μετά από ομόφωνη απόφαση του εκλεκτορικού σώματος.
Από τον Οκτώβριο του 1991 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1992 εργάσθηκα, με τετράμηνη εκπαιδευτική άδεια, ως επισκέπτης – καθηγητής στην Ecole Nationale des Ponts et Chaussees στο Παρίσι, πάνω σε θέματα ανάλυσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων.
Μετά την επιστροφή μου συνέχισα να εργάζομαι μέχρι σήμερα ως επίκουρος καθηγητής του Τομέα Συγκοινωνιών και Οργάνωσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
Υπήρξα μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (1986-87), και της Επιτροπής Φοιτητικών Θεμάτων (1989-91) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, αναπληρωματικό μέλος της Συγκλήτου (1987-89) και (1991-93) και της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. το 1992, ως εκπρόσωπος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
Το 1993 εκλέχθηκα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ με ομόφωνη απόφαση του εκλεκτορικού σώματος.
Από το Νοέμβριο του 1995 μέχρι τον Μάρτιο του 1996 επισκέφθηκα με τετράμηνη εκπαιδευτική άδεια το Steven Institute of Technology της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ, και ως επισκέπτης – καθηγητής ασχολήθηκα με θέματα αστικού κυκλοφοριακού σχεδιασμού.
Από τον Μάρτιο του 2000 μέχρι τον Μάρτιο του 2004 αποσπάσθηκα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως Βουλευτής Επικρατείας. Μέσα στο διάστημα αυτό διετέλεσα, για ένα έτος περίπου, Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών (Οκτώβριος 2001 – Σεπτέμβριος 2002).
Μετά την ολοκλήρωση της θητείας μου στη Βουλή, επέστρεψα στη θέση μου και συνέχισα να εργάζομαι μέχρι σήμερα ως Αναπληρωτής καθηγητής του ΤΟΜΕΣΥΔΕΑΝ του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.
Είμαι παντρεμένος με την αρχιτέκτονα Ελένη Κωνσταντίνου και έχω 2 παιδιά: την Αλεξάνδρα 28 και τον Ορέστη 21 ετών.
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Κατά τη διάρκεια της 28ετούς υπηρεσίας μου στη Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, με εξαίρεση την τετραετή απόσπασή μου από στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχω ασχοληθεί αδιάλειπτα με τη διδασκαλία θεωρίας και ασκήσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, την παρακολούθηση θεμάτων και την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών των φοιτητών καθώς και ορισμένων διδακτορικών διατριβών.
Πιο αναλυτικά, η διδακτική μου δραστηριότητα είναι η εξής:
α) Στη διάρκεια των ετών 1980-83 ως επιστημονικός συνεργάτης, ασχολήθηκα με τη διδασκαλία των ασκήσεων των μαθημάτων της Συγκοινωνιακής Τεχνικής και του Σχεδιασμού των Μεταφορών στο Δ και Ε έτος των Πολιτικών Μηχανικών. Παράλληλα εδίδαξα θεωρία και ασκήσεις των παραπάνω μαθημάτων στα αντίστοιχα έτη των Τοπογράφων Μηχανικών.
β) Την περίοδο 1983-84 ως επισκέπτης επιστημονικός συνεργάτης στο Imperial College του Λονδίνου ασχολήθηκα με την επίβλεψη εργασιών των μεταπτυχιακών σπουδαστών και παρουσίασα 2 διαλέξεις σχετικές με την διδακτορική μου διατριβή.
γ) Μετά τη λεκτοροποίησή μου (Μάιος 1985) είχα αυτοδύναμη ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος επιλογής του 8ου εξαμήνου ΄΄Κυκλοφορία και περιβάλλον΄΄. Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού είχα γράψει διδακτικές σημειώσεις.
δ) Διδάσκω επίσης επί είκοσι έτη περίπου με αυτοδύναμη διδασκαλία (μαζί με την κ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου και τον κ. Π.Παπαϊωάννου) το μάθημα κορμού ΄΄Συγκοινωνιακή Τεχνική΄΄ στο 4ο εξάμηνο των Πολιτικών Μηχανικών.
ε) Την περίοδο 1987-88 κατά την διάρκεια της παραμονής μου ως επισκέπτης-ερευνητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Μεταφορών του Πανεπιστημίου του Berkeley των ΗΠΑ παρουσίασα σε μια διάλεξη το αντικείμενο της ερευνητικής μου δραστηριότητας εκεί, στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του μεταπτυχιακού τμήματος.
στ) Εκτός πανεπιστημίου, έχω διδάξει στα επιχορηγούμενα από την ΕΟΚ σεμινάρια που οργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων το Νοέμβριο του 1986 στην Αθήνα για την επιμόρφωση νέων μηχανικών και στα επιχορηγούμενα από το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης σεμινάρια για την επιμόρφωση υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., το Νοέμβριο του 1988 στη Θεσσαλονίκη. Επίσης έχω διδάξει δύο φορές στα επιχορηγούμενα σεμινάρια που οργάνωσε το ΤΕΕ – τμήμα Κ.Μακεδονίας το 1990 και το 1992 για την επιμόρφωση των μηχανικών.
ζ) Την περίοδο 1995-96 μετά τη διάρκεια της παραμονής μου ως επισκέπτης καθηγητής στο Stevens Institute of Technology παρουσίασα σε δύο διαλέξεις το θέμα ΄΄Environmental Impact Assessment of Transport infrastructure στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
η) Από το 1998 μέχρι το 2000 αλλά και μετά το 2004 διδάσκω στο διατομεακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΄΄Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη ανάπτυξη΄΄ με επιστημονικώς υπεύθυνο τον καθηγητή Π. Λατινόπουλο.
θ) Τον Ιούλιο του 2003 εδίδαξα στο Θερινό Οικολογικό Πανεπιστήμιο της Ερμούπολης συμμετέχοντας με διαλέξεις και σεμινάρια με θέμα τις αειφόρες μεταφορές.
ι) Από το 2004 μέχρι σήμερα διδάσκω στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΄΄Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση συστημάτων Μεταφορών΄΄ με επιστημονικώς υπεύθυνο τον καθηγητή Γ.Γιαννόπουλο.
κ) Από το 2006 μέχρι σήμερα διδάσκω επίσης στο 4ο εξάμηνο του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ ( με έδρα τη Βέροια) το μάθημα του Αστικού, Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού.
Από το 1980 μέχρι σήμερα έχω επιβλέψει την εκπόνηση 80 περίπου διπλωματικών εργασιών, με διάφορα θέματα θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής. Υπήρξα ή συνεχίζω να είμαι ακόμη μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση δέκα περίπου διδακτορικών διατριβών.
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μετά το πέρας των πρώτων μεταπτυχιακών μου σπουδών (MSc), εργάσθηκα στο Imperial College με συμβόλαιο 5 μηνών (Νοέμβριος 1976 – Μάιος 1977) συμμετέχοντας σε ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο την μελέτη των ατυχημάτων σε περιοχές κατοικίας που κατέληξε στην παραγωγή του TRRL report 749 “Pedestrian exposure to risk in housing areas”. Στη συνέχεια και μέχρι την κατάταξη μου στο στρατό συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα του Queen Mary College του Λονδίνου με αντικείμενο την λειτουργία και οργάνωση συστημάτων Δημόσιων Συγκοινωνιών.
Στα πλαίσια της ερευνητικής μου δραστηριότητας στο ΑΠΘ έχω αναλάβει από το 1982 ως εκπρόσωπος του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής βασική ευθύνη για την σύνδεση δύο διεθνών κέντρων τεκμηριώσεως στον τομέα Μεταφορών και Οδοποιίας με τη χώρα μας.
Τα κέντρα αυτά (το IRRD του Ο.Ο.Σ.Α. και το ICTED της Ε.Δ.Υ.Μ.) αποστέλλουν μαγνητικές ταινίες με όλες τις πληροφορίες για την σχετική βιβλιογραφία στα παραπάνω θέματα οι οποίες παρέχονται από το Εργαστήριο. Επίσης συγκεντρώνονται όλα τα ανάλογα στοιχεία που αφορούν εργασίες, άρθρα, έρευνα κλπ που γίνονται στην Ελλάδα στους τομείς αυτούς και αποστέλλονται κωδικοποιημένες για παγκόσμια διανομή στα κέντρα των παραπάνω οργανισμών.
Από τον Σεπτέμβριο του 1983 έως τον Ιούνιο του 1984 παρέμεινα ως ακαδημαϊκός επισκέπτης με 9άμηνη εκπαιδευτική άδεια στο Ινστιτούτο Μεταφορών του Πανεπιστημίου του Berkeley της Καλιφόρνια, όπου σε συνεργασία με τον διευθυντή του Ινστιτούτου καθηγητή Adib Canafani ασχολήθηκα ερευνητικά πάνω σε θέματα εκτίμησης των επιπτώσεων των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων στο περιβάλλον. Παράλληλα έγινα εκπρόσωπος της χώρας μας στην Ερευνητική Ομάδα Περιβαλλοντικών Θεμάτων (Ε1) του ΟΟΣΑ, η οποία ασχολείται με τη διαμόρφωση κοινής μεθοδολογίας και πολιτικής σε θέματα μεταφορών και περιβάλλοντος των χωρών-μελών του Οργανισμού.
Υπήρξα ακόμη μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Περιβαλλοντικών θεμάτων του PTRC (Planning and Transport Research Center) της Μ.Βρεττανίας, η οποία εξετάζει τις νέες ερευνητικές τάσεις στα θέματα αυτά και διοργανώνει κάθε χρόνο το Διεθνές Συνέδριο του Ερευνητικού αυτού κέντρου που γίνεται στην Αγγλία.
Εκτός από τα θέματα των επιπτώσεων των συγκοινωνιακών έργων και της κυκλοφορίας στο περιβάλλον με τα οποία ασχολούμαι εντονότερα, η θεματολογία της ερευνητικής μου δραστηριότητας επεκτείνεται και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της Συγκοινωνιακής Τεχνικής και του Σχεδιασμού των Μεταφορών, όπως είναι:
- Σχεδιασμός Αστικών Συγκοινωνιών
- Τροχαία Ατυχήματα
- Στάθμευση
- Εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής στις μεταφορές
- Συστήματα επιβατικών μεταφορών
- Πολεοδομικές και κυκλοφοριακές μελέτες
Έχω λάβει μέρος σε 50 περίπου συνέδρια ή σεμινάρια που διοργανώθηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό στα περισσότερα από τα οποία παρουσίασα εργασίες οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια αλλά και σε πολλές συζητήσεις (panel) με ευρεία πολεοδομική, περιβαλλοντική ή πολιτική θεματολογία.
Από το 1980 μέχρι σήμερα συμμετέχω ενεργά στην ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής και έχω λάβει μέρος στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα.
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετείχα ή ήμουν επιστημονικώς υπεύθυνος είναι:
1. “Transport infrastructure requirements in Greece after the accession to the European Communities”, που ανατέθηκε από τη Διεύθυνση Μεταφορών (VII) της Επιτρoπής της ΕΟΚ (1981-1982).
2. Επιστημονικώς υπεύθυνος για το πρόγραμμα “Απογραφή κυκλοφοριακού θορύβου και ρύπανσης της ατμόσφαιρας στη Θεσσαλονίκη” που ανατέθηκε από το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος (1983).
3. “Προμελέτη Σκοπιμότητας οδικού άξονα Ηγουμενίτσας – Βόλου στα πλαίσια του Ελληνοϊταλικού σχεδίου για τη δημιουργία ενός νέου Μεσογειακού άξονα Ευρώπης-Μέσης Ανατολής και Περιφερειακής Ανάπτυξης των περιοχών διέλευσής του”. Το πρόγραμμα αυτό ανατέθηκε από το Υπουργείο Δημόσιων Έργων (1983-84).
4. “Transport infrastructure improvements in Prespas region within the regional Development objectives of the Mediterranean programmes”, που ανατέθηκε από τη Διεύθυνση περιφερειακής ανάπτυξης (XIII) της Επιτροπής της ΕΟΚ (1984).
5. Επιστημονικώς υπεύθυνος για το πρόγραμμα: “Technical and scientific assistance in the preliminary stages of the Athens Anti-pollution programme” που ανατέθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος (XI) της Επιτροπής της ΕΟΚ (1987).
6. “Ερευvα χαρακτηριστικώv τωv μετακιvήσεωv στο Πολεοδομικό Συγκρότημα και στην περιαστική ζώνη της Θεσσαλovίκης”, που ανατέθηκε από τον Οργαvισμό Ρυθμιστικoύ και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (1988-89).
7. “Ερευvα σκoπιμότητας και βασικώv χαρακτηριστικώv μέσου μαζικής μεταφoράς σε σταθερή τρoχιά στη Θεσσαλovίκη”, που ανατέθηκε από τον Οργαvισμό Ρυθμιστικoύ και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλovίκης (1988-89).
8. Επιστημονικώς υπεύθυνος για το πρόγραμμα: “Environment and Transport: a review of current approaches prior to development of policies and strategies”, που ανατέθηκε από τη Διεύθυvση Περιβάλλοντος (ΧI) της Επιτρoπής της ΕΟΚ (1989).
9. “Διερεύνηση του Κυκλοφοριακού Προβλήματος της Πόλης της Κατερίνης”, που ανατέθηκε από το Δήμο Κατερίνης, (1991-92).
10. Επιστημονικώς υπεύθυνος για το πρόγραμμα “Περιβαλλovτικές επιπτώσεις μελετών έξι (6) αvισόπεδωv κυκλοφοριακών κόμβωv Θεσσαλovίκης”, που ανατέθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νoμαρχίας Θεσσαλovίκης (1991-92).
11. “Ερευνα χαρακτηριστικών των Μετακινήσεων στην πόλη του Καρπενησίου” που ανατέθηκε από την Ευρυτανία Α.Ε., Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης, (1991-92).
12. Επιστημονικώς υπεύθυνος για το πρόγραμμα “INCA” (Information Net and Card for the Adapted Management of European Road Traffic and Transport) που ανατέθηκε από τη Διεύθυνση XVI της Επιτροπής της ΕΟΚ στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος ENS (1992).
13. “Μελέτη τελικού ρυθμιστικού σχεδίου του αγροκτήματος του πανεπιστημίου”, (1993-94).
14. “Αναβάθμιση και ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης και πολεοδομική και αρχιτεκτονική ανάπλαση”, (1995-96).
15. Επιστημονικώς υπεύθυνος για το πρόγραμμα “Διερεύνηση δυνατοτήτων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στόχο την περιβαλλοντική ανάπλαση του κέντρου της Θεσσαλονίκης”, (1995-96).
16. “Σύνταξη προμελέτης για τις εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης”, (1996).
17. Επιστημονικώς υπεύθυνος για το πρόγραμμα “Αξιολόγηση ενός ευρωπαϊκού αστικού και περιφερειακού ολοκληρωμένου συστήματος οδικών μεταφορών (IRTE) ανοιχτής αρχιτεκτονικής”, (1996-98).
18. Επιστημονικώς υπεύθυνος για το πρόγραμμα “Αξιολόγηση και διερεύνηση δυνατοτήτων επέκτασης του συστήματος αποκλειστικών λωρίδων κυκλοφορίας για λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη”, (1997).
19. “Προσδιορισμός δομικών και λειτουργικών στοιχείων πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής – εξεταστικών κέντρων υποψηφίων οδηγών”, (1997-98).
20. Επιστημονικώς υπεύθυνος για το πρόγραμμα ‘Εναλλακτικές δυνατότητες αναδιάρθρωσης λεωφορειακών γραμμών Θεσσαλονίκης”, (1999).
21. Επιστημονικώς υπεύθυνος για το πρόγραμμα “Διερεύνηση της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας για την κατασκευή σύγχρονου τραμ στη Θεσσαλονίκη”, (1999).
22. “Διερεύνηση δυνατοτήτων για την αναδιοργάνωση και αναδιάταξη της κυκλοφορίας στο κέντρο και την ευρύτερη περιοχή της πόλης Λαμίας”, (1999-2000).
23. “Υποβοήθηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ΟΤΑ για την κατασκευή και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής”, (2000).
24. “Πιλοτική εφαρμογή ειδικής σήμανσης-αρίθμησης των σηματοδοτούμενων κόμβων με στόχο τη βελτίωση και διευκόλυνση της προσπέλασης προορισμών στη Θεσσαλονίκη”, (2006).
25. “Δίκτυο συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων στον τομέα των μεταφορών, για τη βελτίωση των διακρατικών μεταφορών και των διασυνοριακών μεταφορικών υποδομών – Υποέργο 2: συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων για τη βελτίωση των διακρατικών μεταφορών και των διασυνοριακών μεταφορικών υποδομών”, (2007).
26. “Ερευνητική μελέτη για την τεκμηρίωση σκοπιμότητας και συνολική αξιολόγηση της προαστιακής θαλάσσιας συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης”, (2007).
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ήμουν επιστημονικώς υπεύθυνος σε 10 ερευνητικά προγράμματα (υπ. αριθ. 2, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21) όπως φαίνεται και από τη συνημμένη βεβαίωση απασχόλησης της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Κατά χρονολογική σειρά τα συνέδρια και οι άλλες επιστημονικές συναντήσεις στις οποίες έχω λάβει μέρος είναι τα παρακάτω:
1. 1ο Σεμινάριο Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής – παρουσίαση εργασίας με θέμα: ΄΄Ανάλυση ατυχημάτων΄΄, Θεσσαλονίκη Απρίλιος 1980.
2. Διεθνής Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης (ROUND TABLE) του ECMT (European Conference of Ministers of Transport) του Ο.Ο.Σ.Α. με θέμα τον Συγκοινωνιακό Σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης – παρουσίαση εργασίας με θέμα: ΄΄ Thessaloniki: Basic traffic data΄΄, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1980.
3. 2ο Σεμινάριο Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής – παρουσίαση εργασίας με θέμα: ΄΄Κυκλοφορία και περιβάλλον΄΄, Θεσσαλονίκη Μάρτιος 1981.
4. Διεθνής Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης (ROUND TABLE) της European Conference of Ministers of Transport (ECMT) του Ο.Ο.Σ.Α. με θέμα: ΄΄Organisation of taxi services in towns΄΄ Παρίσι, Οκτώβριος 1981.
5. Επιστημονική Ημερίδα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων με θέμα:΄΄Μεταφορές και Περιβάλλον΄΄ - παρουσίαση εργασίας με θέμα: ΄΄Χωρητικότητα περιβάλλοντος ΄΄. Αθήνα, Μάρτιος 1982.
6. Τρίτη Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Ακουστικής Εταιρείας με θέμα: ΄΄Ακουστική 1982΄΄, - παρουσίαση εργασίας με θέμα: ΄΄Συσχέτιση Χωρητικότητας περιβάλλοντος με τον κυκλοφοριακό θόρυβο΄΄ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1982.
7. 4ο Σεμινάριο Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής με θέμα: ΄΄Οι Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες στην Ελλάδα΄΄ - παρουσίαση εργασίας με θέμα: ΄΄Δυνατότητες εφαρμογής τραμ στη Θεσσαλονίκη΄΄, Απρίλιος 1983.
8. International Seminar ΄΄Traffic in Towns – 20 years on΄΄, Imperial College of Science and Technology, Λονδίνο, Νοέμβριος 1983.
9. International Conference ΄΄Transport Development in the Mediterranean region΄΄ Οργανωτής Ο.Η.Ε. και Ελληνική Δημοκρατία, Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 1984.
10. ΄΄XXIth International Congress of Mayors of the world’s major cities ΄΄- παρουσίαση 2 εισηγήσεων (με Β. Δημαρέλο) με θέμα ΄΄Basic socioeconomic and traffic data for Thessaloniki΄΄ και ΄΄Problemes du stationnement et de circulation automobile sur l’ environnement de Thessaloniki΄΄, Μιλάνο Απρίλιος 1985.
11. 6ο Σεμινάριο Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής με θέμα ΄΄Η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη΄΄ - παρουσίαση εργασίας με θέμα ΄΄Ατμοσφαιρική ρύπανση από την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη΄΄, Μάιος 1985.
12. International Symposium της IASTED (International Association of Science and Technology for Development) με θέμα ΄΄Modeling and simulation΄΄ - παρουσίαση εργασίας με θέμα: ΄΄Prediction models for carbor monoxide concentrations΄΄, Lugano, Ιούνιος 1985.
13. International Symposium της FASE (Federation of the Acoustical Societies of Europe) με θέμα ΄΄Integrated design of acoustical environment΄΄ - παρουσίαση εργασίας με θέμα ΄΄Traffic noise prediction models΄΄. Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 1985.
14. International Seminar του EIPA (European Institute of Public Administration) με θέμα ΄΄Environmental Impact Assessment΄΄ Maastricht, Νοέμβριος 1985.
15. Συνέδριο Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα: ΄΄Περιβάλλον και ποιότητα ζωής στη Θεσσαλονίκη΄΄ - παρουσίαση εργασίας με θέμα: ΄΄Ατμοσφαιρική ρύπανση και κυκλοφοριακός θόρυβος στη Θεσσαλονίκη΄΄, Ιανουάριος 1986.
16. Ημερίδα ΤΕΕ Ν. Μαγνησίας με θέμα: ΄΄Η ανάπτυξη των μεταφορών και το λιμάνι του Βόλου΄΄- παρουσίαση εργασίας (με Β. Δημαρέλο) με θέμα: ΄΄Η σημασία του αυτοκινητόδρομου Ηγουμενίτσας – Βόλου στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών διέλευσης του΄΄ Βόλος, Ιούνιος 1986.
17. Επιστημονική διημερίδα ΣΕΣ (Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων) με θέμα ΄΄Θαλάσσιες μεταφορές΄΄ - παρουσίαση εργασίας με θέμα ΄΄Δυνατότητες αστικής θαλάσσιας σύνδεσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης΄΄, Αθήνα, Απρίλιος 1987.
18. 8ο Σεμινάριο Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής με θέμα ΄΄Μαζικές μεταφορές σε σταθερή τροχιά (τραμ ή μετρό) στη Θεσσαλονίκη΄΄, παρουσίαση εργασίας με θέμα ΄΄Κυκλοφοριακή αιτιολόγηση της πρότασης για εφαρμογή τραμ στη Θεσσαλονίκη΄΄, Μάιος 1987.
19. XXVIIth International Congress της RSA (Regional Science Association) – παρουσίαση εργασίας με θέμα ΄΄Training for Environmental Impact Assessment΄΄, Αθήνα, Αύγουστος 1987.
20. Δημόσια συζήτηση του ΣΕΣ με θέμα ΄΄Στάθμευση στη Θεσσαλονίκη΄΄ - μέλος της οργανωτικής επιτροπής. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1987.
21. Επιστημονικό διήμερο του Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Βορείου Ελλάδος με θέμα: ΄΄Μελέτη οδού – Εξελίξεις και επαγγελματική πρακτική΄΄ - παρουσίαση εργασίας με θέμα ΄΄Κυκλοφορία και Περιβάλλον΄΄, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1988.
22. International Symposium του Istanbul Technical University και του Transportation and Vehicles Research Center με θέμα: ΄΄Approaches to Regional Transport problems : Middle East Requirements΄΄ - παρουσίαση εργασίας (με Α. Νανιόπουλο) με θέμα ΄΄Evaluation of the port of Volos for the Transport of goods between Europe and Middle East΄΄, Κωνσταντινούπολη, Μάιος 1988.
23. Δημόσια συζήτηση του Σ.Ε.Σ. με θέμα ΄΄Διαχείριση κυκλοφορίας και μεταφορών΄΄, μέλος της Οργανωτικής επιτροπής, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1988.
24. Επιστημονική ημερίδα του Σ.Ε.Σ. με θέμα: ΄΄Ερευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα: Δραστηριότητες των ΑΕΙ και σύνδεσή τους με τα Ελληνικά προβλήματα΄΄ - παρουσίαση εργασίας με θέμα: ΄΄Πρότυπα και μεθοδολογίες για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ελαφρών σιδηροδρομικών συστημάτων΄΄, Αθήνα, Νοέμβριος 1988.
25. Διεθνής Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης (ROUND TABLE) του ECMT του ΟΟΣΑ με θέμα: ΄΄Environmental Considerations in the evaluation of Transport projects΄΄, Παρίσι, Δεκέμβριος 1988.
26. International Congress του NEI (Netherlands Economic Institute) με θέμα: ΄΄Environmental and Economics΄΄, Erasmus University, Rotterdam, Σεπτέμβριος 1989.
27. Επιστημονική Διημερίδα του ΤΕΕ – ΤΚΜ με θέμα ΄΄Η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη΄΄ - παρουσίαση εργασίας με θέμα ΄΄Εναλλακτικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη΄΄, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1989.
28. Δημόσια συζήτηση του ΣΕΣ με θέμα: ΄΄Επιλογή συστήματος μαζικής μεταφοράς σε σταθερή τροχιά στη Θεσσαλονίκη΄΄ - εισηγητής και μέλος της οργανωτικής επιτροπής – Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1989.
29. Σεμινάριο Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής με θέμα ΄΄Χρηματοδότηση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της Θεσσαλονίκης΄΄, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1990.
30. 18th Transport and Planning Annual Meeting του PTRC (Planning and Transport Research Center) – παρουσίαση εργασίας (με Μ. Πιτσιάβα) με θέμα ΄΄Design for on-street light rail in Thessaloniki, Greece΄΄, University of Sussex, England, Σεπτέμβριος 1990.
31. Επιστημονική Διημερίδα του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής με θέμα ΄΄Η πολιτική μεταφορών της Ελλάδας μετά την Ευρωπαϊκή ενοποίηση΄΄ - εισήγηση με θέμα ΄΄Περιβαλλοντική Πολιτική σε σχέση με τις μεταφορές στην Ελλάδα΄΄, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1990.
32. Δημόσια συζήτηση του ΣΕΣ με θέμα: ΄΄Αμεσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη΄΄ - εισηγητής και μέλος της οργανωτικής επιτροπής – Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1990.
33. Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με θέμα: ΄΄Ρύπανση του περιβάλλοντος΄΄ - παρουσίαση εισήγησης με θέμα ΄΄Air pollution from road traffic΄΄, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 1991.
34. International Conference των PTRC, INRETS και ΣΕΣ με θέμα: ΄΄The Impact of New Technology in Freight Transport and Fleet Management΄΄, Αθήνα, Ìάιος 1991.
35. Δημόσια συζήτηση του ΣΕΣ με θέμα: ΄΄Η πορεία των συγκοινωνιακών έργων στη Θεσσαλονίκη΄΄, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1991.
36. International workshop της Γενικής Διεύθυνσης XII της Επιτροπής της ΕΟΚ με θέμα: ΄΄Research and technology strategy to help overcome the environmental problems in relation to transport΄΄, Ιανουάριος 1992.
37. Επιστημονική Ημερίδα του ΤΕΕ – ΤΚΜ ΄΄Θεσσαλονίκη Ατμοσφαιρική ρύπανση – προτάσεις και μέτρα αντιμετώπισης΄΄ παρουσίαση εργασίας με θέμα: ΄΄Ατμοσφαιρική ρύπανση από την κυκλοφορία: Γενικές κατευθύνσεις της έρευνας, επίπεδα και μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος στη Θεσσαλονίκη΄΄, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 1992.
38. 12th ECMT International Symposium με θέμα: ΄΄Transport growth in question΄΄ - παρουσίαση εργασίας με θέμα ΄΄Environmental Constraints in Freight Transport΄΄, Λισσαβώνα, Μάιος 1992.
39. Διεθνής Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης (Round Table) του ECMT του ΟΟΣΑ με θέμα: ΄΄Benefits of different transport modes΄΄, Lyon, France, Δεκέμβριος 1992.
40. Επιστημονική ημερίδα του Συνδέσμου Επιστημόνων Μηχανικών Κύπρου – εισήγηση με θέμα ΄΄Χάραξη συγκοινωνιακής πολιτικής – προβλήματα – προοπτικές΄΄, Λευκωσία, Ιούλιος 1992.
41. 7th International EUMAC Workshop – παρουσίαση εργασίας με θέμα: ΄΄Prediction of air pollution reduction from the construction of six multilevel intersections in Thessaloniki΄΄, Χαλκιδική, Οκτώβριος 1992.
42. Δημόσια Συζήτηση της TOYOTA για την Οδική ασφάλεια – εισήγηση με θέμα ΄΄Βασικά αίτια των τροχαίων στην Ελλάδα΄΄, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1992.
43. 12th IRF (International Road Federation) World Meeting – παρουσίαση εργασίας (με M.Mustafa) με θέμα: ΄΄Delay estimation at signalized intersections΄΄, Μαδρίτη, Μάιος 1993.
44. 63rd ITE – Institute of Transportation Engineers – Annual Meeting – παρουσίαση εργασίας με M.Mustafa με θέμα: ΄΄Analysis of pollutant emissions and concentrations at urban intersections΄΄, The Hague, September 1993.
45. ΙΙΙ Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Πανεπιστήμιο Αιγαίο – παρουσίαση εργασίας με θέμα: ΄΄Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μεγάλων συγκοινωνιακών έργων σε αστική περιοχή: Η περίπτωση της κατασκευής έξι ανισόπεδων κόμβων στη Θεσσαλονίκη΄΄, Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 1993.
46. Θερινό Οικολογικό Πανεπιστήμιο, Ερμούπολη, Σύρος – παρουσίαση εργασίας με θέμα: ΄΄Αειφόρες Μεταφορές΄΄, Ερμούπολη, Σύρος, Ιούλιος 2003.
47. Round Table at the Saragossa Expo 2008 ΄΄High speed sea connection for sustainable metropolitan mobility΄΄ - παρουσίαση εργασίας με θέμα: ΄΄Between sea and the city, eight piers for Thessaloniki΄΄, Saragossa, Spain, July 2008.
48. International seminar: ´´Integrating transport in a reunified Cyprus´´, Reconstruction and resettlement council, Cyprus – παρουσίαση εργασίας με θέμα: ´´European Policy for sustainable transport: the case of Cyprus´´ , Cyprus 15/10/08.
49. 8ο Εθνικό Συνέδριο: ΄΄Αστική ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση΄΄- παρουσίαση εργασίας με θέμα: ΄΄Κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για τη μετεγκατάσταση μεγάλων δημόσιων υπηρεσιών – Η περίπτωση του Υπουργείου Πολιτισμού΄΄, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πάντειο Πανεπιστήμιο 17 και 18/10/2008.
50. 4th International Scientific Conference: ´´Planning for the future: Leaving from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel and Hospitality´´ - παρουσίαση εργασίας με θέμα: ´´Sustainable traffic management in high density tourist destinations – the case of Santorini´´, Ρόδος 3-6/4/09.
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά χρονολογική σειρά οι επιστημονικές μου εργασίες είναι οι εξής:
 
1. "PEDESTRIAN AND VEHICULAR DELAYS".
S. Vougias.
(MSc thesis, Λovδίvo, Νoέμβριoς 1976)
Το κύριο αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η συγκριτική μελέτη των καθυστερήσεων πεζών και οχημάτων σε διαβάσεις διαφόρων τύπων. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από μετρήσεις σε ένα εμπορικό δρόμο του κεντρικού Λονδίνου και σε σημεία όπου έχουν εφαρμοσθεί διαβάσεις πεζών, έγιναν συγκρίσεις και εντοπισμός των περιπτώσεων όπου το ένα ή το άλλο είδος καθυστέρησης ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με τα αποτελέσματα ανάλογων θεωρητικών μοντέλων πρόβλεψης των καθυστερήσεων έδωσε το μέτρο ακριβείας των μετρήσεων που διεξήχθησαν καθώς και την δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων που αφορούν την σχετική επίδραση των διαφόρων παραμέτρων που επηρεάζουν τις καθυστερήσεις στις διαβάσεις πεζών.
 
2. " ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ "
Σπ. Βoύγιας.
(Τόμoς πρακτικώv 1oυ Σεμιvαρίoυ Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Θεσσαλovίκη, Μάρτιoς 1980)
Βασικός στόχος της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων, με περιγραφή των δεδομένων της υπάρχουσας κατάστασης, την εκτίμηση της έκτασης του ζητήματος και του επιπέδου της αντίστοιχης έρευνας καθώς και την ανίχνευση πιθανών προοπτικών αντιμετώπισης.
Μετά την παρουσίαση βασικών στατιστικών στοιχείων που παρουσιάζουν τον καταμερισμό των ατυχημάτων στις διάφορες χώρες και τις τάσεις εξέλιξης, γίνεται μια ταξινόμηση των μελετών που έχουν ήδη γίνει και προσδιορίζονται τα κύρια αίτια που προκαλούν ένα ατύχημα. Τέλος γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την πιο ορθολογική καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων του προβλήματος στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
 
3. "ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ: ΓΕΝIΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ".
Σπ. Βoύγιας
(Διεθvής Συvάvτηση του ECMT για τov Συγκoιvωvιακό Σχεδιασμό της Θεσσαλovίκης, Θεσσαλovίκη, Σεπτέμβριoς 1980.)
Η εισήγηση αυτή είχε σαν στόχο τη συστηματοποίηση όλων των βασικών παραμέτρων που συναρτούν το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνουν τόσο γενικότερα (πολεοδομικά, ιστορικά, φυσικά, κοινωνικά και οικιστικά) στοιχεία όσο και ειδικότερα συγκοινωνιακά δεδομένα (οδικό δίκτυο, στάθμευση, δημόσιες συγκοινωνίες, κυκλοφοριακά μέτρα κλπ).
 
4. "ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ ΚΑI ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝ"
Σπ. Βoύγιας
(τόμoς πρακτικώv 2oυ Σεμιvαρίoυ Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Θεσσαλovίκη, Μάρτιoς 1981)
Η εργασία αυτή θέτει συνολικά το ζήτημα των επιπτώσεων της κυκλοφορίας στο περιβάλλον, ταξινομώντας αρχικά τις επιπτώσεις αυτές σε 4 βασικές κατηγορίες. Εξετάζοντας ειδικότερα τις επιπτώσεις της κυκλοφορίας στην υγεία και την καθημερινή ζωή (τροχαία ατυχήματα, κυκλοφοριακός θόρυβος, ρύπανση της ατμόσφαιρας) δίδει ορισμένα βασικά στοιχεία για την ειδικότερη μελέτη τους από την σχετική έρευνα διεθνώς. Τέλος συζητώνται τα μέτρα προστασίας από τις επιπτώσεις αυτές και οι προοπτικές της έρευνας στον τομέα αυτό.
 
5. "ΧΩΡΗΤIΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"
Σπ. Βoύγιας, Μ. Πιτσιάβα -Λατιvoπoύλoυ,
(τόμoς πρακτικώv Ημερίδας Σ.Ε.Σ. με θέμα "Μεταφoρές και περιβάλλov", Αθήvα, Μάρτιoς 1982.)
Στην εργασία αυτή εξειδικεύονται περισσότερο ορισμένα ζητήματα που αφορούν την συσχέτιση της κυκλοφορίας με το περιβάλλον που αναπτύχθηκαν γενικά στην προηγούμενη εργασία (4). Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η έννοια της ΄΄χωρητικότητας περιβάλλοντος΄΄ μιας οδού, μιας χωρητικότητας δηλαδή που να εξυπηρετεί εκείνες τις στάθμες κυκλοφοριακού φόρτου για τις οποίες δεν υπερβαίνονται τα όρια των περιβαλλοντικών προδιαγραφών τα οποία έχουν καθορισθεί για την οδό αυτή. Δίδεται επίσης η γενική μεθοδολογία για την εκτίμηση της χωρητικότητας περιβάλλοντος διεθνώς και με βάση τα τροχαία ατυχήματα, τον κυκλοφοριακό θόρυβο και την ρύπανση της ατμόσφαιρας και γίνεται μια πρώτη προσπάθεια για τον καθορισμό μιας τέτοιας χωρητικότητας των οδών της Θεσσαλονίκης με βάση τα μοντέλα που έχουν προκύψει διεθνώς και μετρήσεις που διεξήχθησαν κατά καιρούς από διάφορους φορείς στη Θεσσαλονίκη.
 
6. "ΣΥΣΧΕΤIΣΗ ΧΩΡΗΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑΚΟ ΘΟΡΥΒΟ",
Σπ. Βoύγιας.
(τόμoς πρακτικώv Τρίτης Επιστημovικής Συvάvτησης της Ελληvικής Ακoυστικής Εταιρείας με θέμα:"Ακoυστική 82", Θεσσαλovίκη, Νoέμβριoς 1982).
Στην εργασία αυτή που αποτελεί συνέχεια της ερευνητικής πορείας των εργασιών (4) και (5) εξειδικεύεται περισσότερο το ζήτημα του προσδιορισμού της χωρητικότητας περιβάλλοντος σε σχέση με τον κυκλοφοριακό θόρυβο. Εξετάζονται αρχικά οι βασικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του κυκλοφοριακού θορύβου και αναφέρονται οι κυριότερες μαθηματικές σχέσεις προβλέψεως της στάθμης του που έχουν εξαχθεί διεθνώς. Οι μαθηματικές αυτές σχέσεις συγκρίνονται με ανάλογες συσχετίσεις που έγιναν στην Ελλάδα με στοιχεία από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και αιτιολογείται η αναγκαιότητα της δημιουργίας νέων εμπειρικών μοντέλων για την χώρα μας εξ αιτίας της ιδιαιτερότητας των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών χαρακτηριστικών.
 
7. "ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ",
Σπ. Βoύγιας.
(τόμoς πρακτικώv 4oυ Σεμιvαρίoυ Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Θεσσαλovίκη, Απρίλιoς 1983)
Η μελέτη αυτή παρουσιάζει τα συμπεράσματα διπλωματικής εργασίας που είχε σαν αντικείμενο την διερεύνηση των δυνατοτήτων ενός συστήματος τραμ στις σημερινές πολύπλοκες κυκλοφοριακές συνθήκες και την ενδεχόμενη πρόταση για ένα δίκτυο βασικών διαδρομών. Γίνεται μια ιστορική αναφορά στην παρουσία του μέσου αυτού στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 1954 και δίδονται τα βασικά λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του. Με βάση αυτά καθώς και το κόστος κατασκευής των συστημάτων τραμ και μετρό, προτείνονται πιθανοί άξονες κινήσεως για τραμ στη Θεσσαλονίκη σταδιακά σε 4 φάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες των μετακινήσεων και την ελάφρυνση του ήδη βεβαρυμένου οδικού δικτύου.
 
8. "ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑI ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΞΕIΔIΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ - ΠΡΟΣΔIΟΡIΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ",
Σπ. Βoύγιας
(Διδακτoρική διατριβή, Θεσσαλovίκη, Δεκέμβριoς 1984)
Στη διδακτορική αυτή διατριβή ολοκληρώνεται η ερευνητική πορεία που είχε ξεκινήσει από το 1981 (εργασία 4) διαμορφώνοντας νέα εμπειρικά μοντέλα προβλέψεως του κυκλοφοριακού θορύβου και της συγκέντρωσης του CO που βασίσθηκαν σε πρωτότυπες μετρήσεις. Επιπλέον προτείνονται συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις παραπάνω επιπτώσεις (για υψηλά, μέσα και χαμηλά κριτήρια) και με βάση αυτές και τα μοντέλα που προέκυψαν υπολογίζεται για πρώτη φορά συγκεκριμένα η χωρητικότητα του περιβάλλοντος των οδών της Θεσσαλονίκης όπου διεξήχθησαν μετρήσεις. Η τιμή αυτή συγκρίνεται κατόπιν με τους υπάρχοντες κυκλοφοριακούς φόρτους και από την αναλογία προκύπτει ο ΄΄συντελεστής περιβαλλοντικού κορεσμού΄΄ ο οποίος αποδίδει με ακρίβεια την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ της προσπελασιμότητας και της ποιότητας του περιβάλλοντος σε κάθε οδό.
 
9. "ΚΡIΤIΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤIΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΟΝIΚΩΝ ΔIΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔIΚΕΣ ΔIΑΣΤΑΥΡΩΣΕIΣ"
Θ. Νάτσιvας, Σπ. Βoύγιας
(Περιoδικό Τεχvικά Χρovικά, Τόμoς 5, αρ.4, Οκτώβριoς - Δεκέμβριoς 1985)
Η κυκλοφοριακή ικανότητα των δευτερευουσών προσβάσεων σε ελεγχόμενες μη σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις και συμβολές υπολογίζεται με ορισμένες μαθηματικές σχέσεις οι οποίες χρησιμοποιούν δύο παραμέτρους αποδοχής χρονικών διαστημάτων. Για την εκτίμηση αυτή έχει προταθεί ένας αριθμός μεθόδων. Οι περισσότερες περιορίζονται στην εκτίμηση της μιας από τις δύο παραμέτρους, ενώ υπάρχει ένας αριθμός γραμμικών μοντέλων που εκτιμούν τιμές και για τις δύο παραμέτρους. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας τα γραμμικά αυτά μοντέλα συγκρίνονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας αποτελέσματα ενός μοντέλου προσομοίωσης σε Η/Υ και προτείνονται τα πλέον χρήσιμα από αυτά.
 
10. "CORRELATION OF VEHICULAR NOISE TO VARIOUS TRAFFIC AND GEOMETRICAL CHARACTERISTICS IN THESSALONIKI, GREECE"
Sp. Vougias, Th. Natsinas
(Περιοδικό Applied Acoustics 19, 1986)
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των μετρήσεων που έγιναν στη Θεσσαλονίκη και αφορούσαν τη συσχέτιση του κυκλοφοριακού θορύβου με τα διάφορα κυκλοφοριακά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. Γίνεται μια σύγκριση των μοντέλων προβλέψεως που προέκυψαν με τις αντίστοιχες σχέσεις που έχουν εξαχθεί στις ΗΠΑ και την Μ.Βρεττανία και τονίζεται η σημασία του διαχωρισμού των σημείων σε 2 κατηγορίες ανάλογα με την μορφολογία του αστικού τοπίου (΄΄ανοικτά΄΄-΄΄κλειστά΄΄ σημεία). Συζητώνται ακόμη η επίδραση των ειδικών συντελεστών παραγωγής για την σύνθεση της κυκλοφορίας καθώς και η ειδική επιρροή της ταχύτητας των οχημάτων η οποία είναι διαφορετική ανάλογα με τον τύπο του σημείου μετρήσεως και το ποσοστό βαρέων οχημάτων.
 
11. "BASIC SOCIOECONOMIC AND TRAFFIC DATA FOR THESSALONIKI"
Sp. Vougias, V. Demarelos
(XII Congress of Mayors of the world's major cities) με θέμα "Problems of Urban Circulation in the 90's."
Μιλάνο, Απρίλιος 1985.
Στην εργασία αυτή συνοψίζονται τα βασικά κοινωνικοοικονομικά στοιχεία που καθορίζουν και τα αντίστοιχα κυκλοφοριακά δεδομένα της Θεσσαλονίκης. Με τη συσχέτιση αυτή μπορούν να προκύψουν πληρέστερα τα αίτια του προβλήματος, οι μελλοντικές προοπτικές και οι δυνατότητες για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων.
 
12. "PROBLEMES DU STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION AUTOMOBILE SUR L' ENVIRONNEMENT DE THESSALONIQUE"
Sp. Vougias, V. Demarelos
(XII Congress of Mayors of the world's major cities)
Mιλάvo, Απρίλιoς 1985
Ο βασικός στόχος της εργασίας αυτής που παρουσιάσθηκε στα Γαλλικά ήταν να προσδιορίσει και να παρουσιάσει συνολικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, από την κυκλοφορία και τη στάθμευση στη Θεσσαλονίκη. Οι επιπτώσεις αυτές αφορούν τα τροχαία ατυχήματα, την ατμοσφαιρική ρύπανση και το θόρυβο από την κυκλοφορία.
 
13. "ΑΤΜΟΣΦΑIΡIΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ"
Σπ. Βoύγιας
(Τόμoς πρακτικώv 6oυ Σεμιvαρίoυ Εργαστηρίoυ Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Θεσσαλovίκη, Μάιoς 1985).
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα ειδικότερα αποτελέσματα των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης που διεξήχθησαν σε διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης και αξιολογούνται από την άποψη αυτή οι πλέον βεβαρημένοι περιβαλλοντικά οδοί. Ακόμη προσδιορίζονται τα αίτια που καθορίζουν την ένταση του προβλήματος σε κάθε οδό.
 
14. "PREDICTION MODELS FOR CARBON MONOXIDE CONCENTRATIONS"
S. Vougias
(Τόμος πρακτικών International Congress of IASTED με θέμα "Modelling and simulation" Lugano, Ιούνιος 1985.)
Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη νέων μαθηματικών μοντέλων συσχετίσεως της συγκέντρωσης μονοξειδίου του άνθρακα με τα διάφορα κυκλοφοριακά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού, για συνθήκες διακεκομμένης ροής.
Τα μοντέλα που προέκυψαν συγκρίνονται με τις αντίστοιχες σχέσεις που έχουν εξαχθεί στις ΗΠΑ και τη Μ.Βρεττανία και τονίζεται η σημασία του διαχωρισμού των σημείων σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τη μορφολογία του αστικού τοπίου (΄΄ανοικτά - κλειστά΄΄ σημεία) καθώς και η ειδική επίδραση της ταχύτητας των οχημάτων στις συγκεντρώσεις μονοξειδίου του άνθρακα.
 
15. "TRAFFIC NOISE PREDICTION MODELS"
Sp. Vougias
(Τόμος πρακτικών 5th Symposium of the Federation of the Acoustical Societies of Europe (FASE), με θέμα "Integrateed Design of Acoustical Environment" Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 1985)
Η εργασία αυτή επαναλαμβάνει τα βασικά στοιχεία και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συσχέτιση του θορύβου με τα διάφορα κυκλοφοριακά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά μιας οδού. (εργασία αρ. 10)
 
16. "Η ΣΗΜΑΣIΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚIΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝIΤΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡIΟΧΩΝ ΔIΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ"
Β. Δημαρέλoς, Σπ. Βoύγιας
(Τόμoς πρακτικώv Ημερίδας ΤΕΕ Ν. Μαγvησίας με θέμα "Αvάπτυξη τωv μεταφoρώv και τo λιμάvι τoυ Βόλoυ"
Βόλoς, Ioύvιoς 1986.
Στην εργασία αυτή αναλύεται η σημασία του προτεινόμενου για κατασκευή αυτοκινητόδρομου Ηγουμενίτσας – Βόλου, ο οποίος θα αποτελεί τμήμα ενός διεθνούς δικτύου με ΄΄διακοινοτικά΄΄ και ΄΄διασυνοριακά΄΄ χαρακτηριστικά.
Εκτός από τα άμεσα πλεονεκτήματα για τη χώρα μας (ανάπτυξη Ηπείρου, Θεσσαλίας, τουριστικά οφέλη, κλπ) η ολοκλήρωση της συγκοινωνιακής υποδομής της Ευρωπαϊκής κοινότητας, και η νέα οδός προσέγγισης Ευρώπης-Μέσης Ανατολής που δημιουργείται αξιοποιώντας καλύτερα το λιμάνι του Βόλου, είναι οι σημαντικότερες από τις δυνατότητες που συζητούνται αναλυτικά στην εργασία αυτή.
 
17. "ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΣΤIΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣIΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ"
Σπ. Βoυγιας
(Τόμος πρακτικών 8ου Σεμιναρίου Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1987).
Στην εργασία αυτή περιγράφεται η μεθοδολογία της εκτίμησης και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος ακτοπλοϊκής σύνδεσης για την εξυπηρέτηση βασικών επιβατικών μετακινήσεων (κατοικία – εργασία) στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η πρωτότυπη αυτή πρόταση αποδεικνύεται από την εργασία εφικτή από κυκλοφοριακή, τεχνική και οικονομική άποψη και μπορεί άμεσα να εφαρμοσθεί ανακουφίζοντας το κυκλοφοριακό πρόβλημα και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής στη Θεσσαλονίκη.
 
18. "ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑΚΗ ΑIΤIΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓIΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ"
Σπ. Βoύγιας
(Τόμoς πρακτικώv 8oυ Σεμιvαρίoυ Εργαστηρίoυ Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Θεσσαλovίκη, Μάιoς 1987).
Στην εργασία αυτή, η πρωτότυπη πρόταση για εφαρμογή τραμ στη Θεσσαλονίκη που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1983 στα Σεμινάρια του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής (εργασία αρ.7.) ολοκληρώνεται με ανάλυση των κυκλοφοριακών στοιχείων που επιβεβαιώνουν τη σκοπιμότητα της.
 
19. "TRAINING FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASESSMENT"
S. Vougias
(Περιοδικό "Environmental education and Information", Volume 7 (3), July-September 1988 και τόμος πρακτικών ΧΧVII European Congress of the Regional Science Associations, (RSA), Αθήνα , Αύγουστος 1987).
Η Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Environmental Impact Assessment – EIA) των μεγάλων έργων υποδομής και ειδικότερα των Συγκοινωνιακών έργων, αποτελεί μια συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη διαδικασία σε πολλές χώρες του εξωτερικού με αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία (ΗΠΑ, Μ.Βρεττανία, Ολλανδία κλπ). Στην εργασία αυτή περιγράφονται αρχικά τα στάδια, οι μεθοδολογίες κα οι τεχνικές που διέπουν τη διαδικασία αυτή. Στη συνέχεια αναλύεται η σημασία που έχει η ειδική εκπαίδευση των δημόσιων λειτουργιών και των τεχνικών που ασχολούνται με το θέμα για την αποτελεσματικότερη εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών. Τέλος προτείνονται τα θέματα, τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία και οι μέθοδοι οργάνωσης μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του προσωπικού των δημόσιων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 
20. "EVALUATION OF THE PORT OF VOLOS FOR THE TRANSPORT OF GOODS BETWEEN EUROPE AND MIDDLE EAST"
A. Naniopoulos, S. Vougias
(Τόμος πρακτικών του International Symposium of Istanbul Technical University, με θέμα: "Approaches to Regional Transport problems: Middle East Requirements", Κωνσταντινούπολη, Μάιος 1988.
Στην εργασία αυτή γίνεται μια αξιολόγηση των διαδρομών μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής που διέρχονται από το λιμάνι του Βόλου, σε σύγκριση με άλλες εναλλακτικές διαδρομές που γίνονται σήμερα. Με βάση την έννοια του ΄΄γενικευμένου κόστους΄΄ που υπολογίζεται για κάθε εναλλακτική διαδρομή, γίνεται καταμερισμός των εμπορευματικών ροών, όπως προκύπτουν από την επεξεργασία δεδομένων του ΟΟΣΑ. Οι προβλέψεις που γίνονται βασίζονται στην υπόθεση ότι θα υπάρξει κάποια εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των χωρών της περιοχής στο έτος στόχος που είναι το 2000 και αφορούν τη λειτουργία σιδηροδρομικού πορθμείου μεταξύ Βόλου και Συρίας.
 
21. "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΒΕΛΛIΔΕIΟ ΚΑΡΔIΟΧΕIΡΟΥΡΓIΚΟ ΚΑI ΜΑΣΤΟΛΟΓIΚΟ ΚΕΝΤΡΟ"
Σπ. Βoύγιας, Μ. Γρηγoριάδoυ.
(Περιoδικό Τεχvικά Χρovικά Τόμoς 8, Τεύχoς 3, Ioύλιoς - Σεπτέμβριoς 1988)
Ο έλεγχος της χωροθέτησης και διαστασιολόγησης των στοιχείων κίνησης (διάδρομος, θύρες, κλιμακοστάσια, κλπ) όλων των μεγάλων κτιρίων είναι απαραίτητος ώστε να είναι δυνατό να εκκενωθούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στο άρθρο αυτό θεωρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές και οι προβλέψεις που απαιτούνται για την άνετη κυκλοφορία και τη γρήγορη εκκένωση από τους πεζούς ενός τέτοιου κτιρίου. Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η σημασία και η μεθοδολογία αυτού του ελέγχου, γίνεται εφαρμογή του στο ΄΄Βελλίδειο΄΄ Καρδιοχειρουργικό και Μαστολογικό κέντρο, μια μεγάλη νοσοκομειακή μονάδα της Θεσσαλονίκης.
 
22. "LEVELS PARAMETER AND TRAFFIC MANAGEMENT OF AIR-POLLUTION IN THE GREATER ATHENS AREA"
Sp. Vougias
(Πρακτικά International Conference on Environmental Impact Analysis, Νέο Δελχί, Ινδία, Νοέμβριος 1988).
Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και το ΄΄νέφος΄΄ της Αθήνας αποτελεί την ΄΄αιχμή΄΄ των περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας μας. Στην εργασία αυτή εξετάζονται αρχικά τα επίπεδα και ο χωρικός και χρονικός καταμερισμός όλων των βασικών ρύπων ( καπνός, διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρακες). Στη συνέχεια εξάγονται συμπεράσματα που αφορούν τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν για την αντιμετώπιση του νέφους, σε σχέση με τους στόχους αλλά και τους ίδιους τους ρύπους. Τέλος γίνονται προτάσεις για κυκλοφοριακά μέτρα ελέγχου της ρύπανσης καθώς και τις ανάλογες διοικητικές και προγραμματικές ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.
 
23. "ΚΡIΤIΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑIΡIΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΥΤΟΚIΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ: ΤΟ ΘΕΩΡΗΤIΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ HIWAY-2"
Σπ. Βoύγιας.
(Περιoδικό Τεχvικά Χρovικά, Τόμoς 9, Τεύχoς 2, Απρίλιoς - Ioύλιoς 1989)
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι βασικότερες μέθοδοι πρόβλεψης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την κυκλοφορία αυτοκινητόδρομου και γίνεται κριτική προσέγγιση του θεωρητικού μοντέλου HIWAY-2. Για έναν ισόπεδο αυτοκινητόδρομο, κάθε λωρίδα κυκλοφορίας θεωρείται ως πεπερασμένη ομοιόμορφη πηγή εκπομπής καυσαερίων. Η συγκέντρωση των διαφόρων ρύπων σε μια συγκεκριμένη θέση του δέκτη προσδιορίζεται από την αριθμητική ολοκλήρωση των εκπομπών κατά μήκος της κάθε λωρίδας και του συνόλου των λωρίδων του αυτοκινητόδρομου. Δίδονται επίσης τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τους ρυθμούς εκπομπής των οχημάτων για την προσαρμογή και την καλύτερη εφαρμογή του μοντέλου στις Ελληνικές συνθήκες.
24. "EARTHWORK OPERATIONS AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF A PERIPHERAL HIGHWAY THROUGH FORESTRY ZONE"
A. Mouratidis, M. Pitsiava-Latinopoulou, S. Vougias
(Πρακτικά 2nd International Symposium on Environmental Geotechnology, Σαγκάη, Μάιος 1989)
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εδαφομηχανικής και περιβαλλοντικής διερεύνησης των χαρακτηριστικών της περιφερειακής οδού παράκαμψης της Θεσσαλονίκης. Τα κύρια προβλήματα προκύπτουν από την διέλευση ενός τμήματος 7 χιλιομέτρων της οδού από δασική περιοχή. Η καταστροφή ευρείας ζώνης πρασίνου εξ αιτίας των μεγάλων χωματουργικών εργασιών είναι πιθανό να έχει πολλές ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην περιβαλλοντική ισορροπία της πόλης. Στη γενική αξιολόγηση συμψηφίζονται και τα κυκλοφοριακά πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από τη διοχέτευση της διαμπερούς από το κέντρο κυκλοφορίας στο νέο άξονα.
 
25. "ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑI ΜΕΘΟΔΟΛΟΓIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΚΤIΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤIΚΩΝ ΕΠIΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΣIΔΗΡΟΔΡΟΜIΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"
Σπ. Βoύγιας.
(Περιoδικό Τεχvικά Χρovικά, Τόμoς 10, Τεύχoς 3, Ioύλιoς - Σεπτέμβριoς 1990)
Στην εργασία αυτή εξετάζονται τα πρότυπα και οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (θόρυβος, δονήσεις, ρύπανση της ατμόσφαιρας, ενεργειακά και οπτικά προβλήματα) που προκύπτουν από την κατασκευή και λειτουργία ενός ελαφρύ σιδηροδρομικού συστήματος σε μια αστική περιοχή. Συζητούνται ακόμη τα μέτρα προστασίας που μπορούν να ληφθούν για την μείωση των παρακάτω επιπτώσεων και διερευνώνται οι βασικοί κανόνες του σχεδιασμού της υποδομής και της επιδομής και τα ζητήματα της ένταξης των σταθμών ενός τέτοιου συστήματος στον περιβάλλοντα χώρο.
 
26. "DESIGN FOR ON-STREET LIGHT RAIL IN THESSALONIKI, GREECE"
S. Vougias, M. Pitsiava-Latinopoulou
(Πρακτικά 18th PTRC Transport and Planning Annual Meeting, University of Sussex, Σεπτέμβριος 1990).
Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δυο επιμέρους ενότητες: Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει και αναλύει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των επίγειων συστημάτων σε σταθερή τροχιά σε αστικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα επίπεδα θορύβου και οι κραδασμοί, τα αισθητικά προβλήματα και η ατμοσφαιρική ρύπανση.
Η δεύτερη ενότητα διερευνά τη δυνατότητα εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Περιγράφεται η μεθοδολογία καθώς και τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη στην εκλογή του κατάλληλου συστήματος και της διαδρομής του. Στη συνέχεια δίνονται τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες σχεδιασμού για τις επικρατέστερες εναλλακτικές προτάσεις της εφαρμογής ενός συστήματος σε σταθερή τροχιά.
 
27. "ΒΑΣIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ ΜΕΤΑΚIΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΞI ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ"
Σπ. Βoύγιας, Π. Παπαϊωάvvoυ
(Περιoδικό Τεχvικά Χρovικά, Τόμoς 11, Τεύχoς 1, Iαvoυάριoς - Μάρτιoς 1991).
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των μετακινήσεων με ταξί στη Θεσσαλονίκη που προέκυψαν από ειδική έρευνα και πλήρη απογραφή των μετακινήσεων 35 ταξί σε δωδεκάωρη βάση. Από την ανάλυση των στοιχείων των ειδικών εντύπων προέκυψαν συμπεράσματα σχετικά με τις ώρες λειτουργίας και τα διανυθέντα χιλιόμετρα των ταξί στη Θεσσαλονίκη, το είδος και το μήκος της διαδρομής καθώς και την κατανομή των διαδρομών μεταξύ των διαφόρων περιοχών της πόλης. Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την κατανόηση της δομής των μετακινήσεων με ταξί και την επίδρασή τους στο ευρύτερο σύστημα των Δημόσιων Συγκοινωνιών.
 
28. "ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΟΠIΜΟΤΗΤΑΣ ΓIΑ ΑΣΤIΚΗ ΘΑΛΑΣΣIΑ ΣΥΓΚΟIΝΩΝIΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ"
Σπ. Βoύγιας
(Περιoδικό Τεχvικά Χρovικά, Τόμoς 12, Τεύχoς 2, Απρίλιoς - Ioύvιoς 1992)
Στο άρθρο αυτό εξετάζεται από κυκλοφοριακή άποψη η σκοπιμότητα της εφαρμογής ενός συστήματος αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη που θα συνδέει το κέντρο με την παραθαλάσσια ζώνη της Καλαμαριάς στην ανατολική πλευρά της πόλης. Αφού παρουσιάζεται η διαχρονική σχέση της πόλης με τη θάλασσα και η εμπειρία από ανάλογα παραδείγματα σε πόλεις του εξωτερικού, περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος (ταχύτητες, στάσεις, χρόνοι διαδρομής, κλπ) και συγκρίνονται με τα αντίστοιχα δεδομένα των σημερινών λεωφορειακών γραμμών. Με βάση τη σύγκριση αυτή και τα στοιχεία προέλευσης- προορισμού κατά μεταφορικό μέσο μεταξύ των ζωνών που θα εξυπηρετεί η θαλάσσια συγκοινωνία, γίνεται η εκτίμηση του αριθμού των επιβατών που προβλέπεται να χρησιμοποιούν το νέο σύστημα μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη.
 
29. "ΑΤΜΟΣΦΑIΡIΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ: ΓΕΝIΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕIΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΠIΠΕΔΑ ΚΑI ΜΕΤΡΑ ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ"
Σπ. Βoύγιας
(Πρακτικά Επιστημovικής Ημερίδας τoυ ΤΕΕ με θέμα: "Θεσσαλovίκη - Ατμoσφαιρική ρύπαvση", Θεσσαλovίκη, Απρίλιoς 1992).
Στην εργασία αυτή συνοψίζονται αρχικά και ταξινομούνται οι βασικές κατευθύνσεις και προοπτικές της έρευνας στον τομέα της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από την κυκλοφορία: εξέλιξη και τροποποίηση των τύπων της μηχανής, εναλλακτικά καύσιμα, αντιρρυπαντική τεχνολογία, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σημερινά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη για όλους τους βασικούς ρύπους (CO, NO2, SO2,O3,TSP,Pb και καπνό) και συγκρίνονται με τις οριακές τιμές της ΕΟΚ. Τα αποτελέσματα αυτά αξιολογούνται και εντοπίζονται τα προβλήματα οργάνωσης και μεθοδολογίας του δικτύου μετρήσεων. Τέλος προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στόχο την μόνιμη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης της ατμόσφαιρας στη Θεσσαλονίκη.
 
30. "ENVIRONMENTAL CONSTRAINTS IN FREIGHT TRANSPORT POLICY"
S. Vougias
(Πρακτικά 12th ECMT International Symposium on "Transport Growth in Question", Λισαβώνα, Μάιος 1992).
Στην εργασία αυτή επιχειρείται αρχικά μια οργάνωση της ΄΄τυπολογίας΄΄ των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εμπορευματικές μεταφορές που διακρίνονται σε άμεσες (σταθερές, λειτουργικές και πιθανολογικές) και έμμεσες. Οι επιπτώσεις αυτές σχετίζονται στη συνέχεια με τα βασικά στατιστικά δεδομένα των εμπορευματικών μεταφορών με όλα τα χερσαία μέσα και ειδικότερα για την ατμοσφαιρική ρύπανση εξάγονται οι ΄΄ρυθμοί εκπομπής΄΄ των φορτηγών οχημάτων που εκτελούν τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.
Στη συνέχεια εξετάζονται οι προοπτικές της ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών εμπορευματικών μεταφορών ώστε να εκτιμηθούν οι μελλοντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για κάθε είδους μεταφορικό μέσο χωριστά, ιδιαιτέρα για το μείζον πρόβλημα της κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζει και πολλές από τις υπόλοιπες αρνητικές επιπτώσεις.
Τέλος εξετάζεται η Ευρωπαϊκή πολιτική που σχετίζεται άμεσα και επηρεάζει τις εμπορευματικές μεταφορές και γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει.
 
31. "TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL POLICIES IN THE EEC"
S. Vougias
(Περιοδικό Transport Reviews, Vol. 12, No 3, 219-236, July-September 1992).
Η εργασία αυτή ασχολείται με τη σύνθετη σχέση μεταξύ μεταφορών και περιβάλλοντος και σχολιάζει τη σχετική πολιτική και στρατηγική που υιοθετήθηκε από την ΕΟΚ. Αναλύονται αρχικά οι βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις μεταφορές και τα στατιστικά κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά δεδομένα όλων των χωρών της ΕΟΚ ώστε να γίνουν κατανοητές οι τάσεις και οι προοπτικές για το έτος 2000.
Παράλληλα ταξινομούνται όλα τα νομοθετικά μέτρα κα οι σχετικές οδηγίες της Κοινότητας, τόσο για το περιβάλλον όσο και για το ευρύτερο τομέα των Μεταφορών. Η ανάλυση που ακολουθεί καταλήγει στο συμπέρασμα πως αν και οι προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης Κοινοτικής Πολιτικής για το περιβάλλον έχουν σημειώσει αξιόλογη πρόοδο, πολλά ακόμη μπορούν να γίνουν ώστε να εντοπισθούν οι αντιθέσεις και οι αντιφάσεις μεταξύ περιβαλλοντικής πολιτικής και πολιτικής μεταφορών καθώς και τα κενά που υπάρχουν σήμερα.
Η εργασία εντοπίζει ακριβώς αυτά τα κενά και τα αντιφατικά σημεία και προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να δημιουργηθεί μια περισσότερο ολοκληρωμένη και αρμονική πολιτική της ΕΟΚ στα θέματα αυτά.
 
32. "PREDICTION OF AIR POLLUTION REDUCTION FROM THE CONSTRUCTION OF SIX MULTILEVEL JUNCTIONS IN THESSALONIKI"
S. Vougias, M. Mustafa
(Πρακτικά 7th International Eumac Workshop, Χαλκιδική, Οκτώβριος 1992)
Οι μελέτες της κατασκευής έξι ανισόπεδων κόμβων σε κρίσιμες διασταυρώσεις της Θεσσαλονίκης (Λαγκαδά, Βαρδάρη, Δικαστήρια, Ευαγγελίστρια, Σιντριβάνι, Φοίνικα) που έγιναν από ισάριθμα τεχνικά γραφεία, προδιέγραψαν τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των έργων. Η Έρευνα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που ακολούθησε για τις προτάσεις αυτές διερεύνησε όχι μόνο τις επιπτώσεις των κόμβων στο αστικό περιβάλλον αλλά και την σκοπιμότητα της κατασκευής τους από κυκλοφοριακή άποψη. Με το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή SIDRA που χρησιμοποιήθηκε, υπολογίσθηκαν αναλυτικά οι βελτιώσεις στην κυκλοφορία από την κατασκευή των έργων αυτών (αύξηση ταχυτήτων, μείωση καθυστερήσεων, αριθμού στάσεων και κατανάλωσης καυσίμων) σε σύγκριση με άλλες εναλλακτικές δυνατότητες (βελτίωση της σηματοδότησης κλπ) για μια εικοσαετία μέχρι το έτος στόχο 2011.
Οι βελτιώσεις αυτές στα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά αποφέρουν με τη σειρά τους μείωση στα επίπεδα ρύπανσης της ατμόσφαιρας ιδιαίτερα για τους βασικούς ρύπους (CO, HC, NOx), οι οποίοι μειώνονται σημαντικά.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε κόμβο τα προβλεπόμενα επίπεδα εκπομπών (λίτρα/ ώρα) για όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες και σχολιάζεται η αναγκαιότητα προσαρμογής του προγράμματος SIDRA ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στόλου των οχημάτων και της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη (μέσος όγκος κινητήρα, πρότυπα οδηγήσεως κλπ).
 
33. "TRANSPORT AND SOCIAL DISCRIMINATION: THE CASE OF MENEMENI, THESSALONIKI"
T. Chatjipadelis, S. Vougias, C. Zafiropoulos
(Περιοδικό Transport Reviews, Ιανουάριος 1993).
Η σύνθετη σχέση μεταξύ του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών του συγκοινωνιακού δικτύου και της κυκλοφορίας εξετάζεται στην εργασία αυτή με παράδειγμα την ιδιαίτερα υποβαθμισμένη περιοχή του Δήμου Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη.
Για τις ανάγκες της μελέτης διερευνάται όχι μόνο η οδική υποδομή της περιοχής αλλά και τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων του πληθυσμού, όπως προκύπτουν από την εκτεταμένη Έρευνα Προέλευσης-Προορισμού του Οργανισμού Ρυθμιστικού που έγινε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, ορίζονται οι έννοιες και εξάγονται οι τιμές ορισμένων κοινωνικών και συγκοινωνιακών παραμέτρων για κάθε μια από τις 5 υποπεριοχές στις οποίες χωρίζεται ο Δήμος. Ειδική στατιστική ανάλυση που ακολουθεί επιβεβαιώνει το συμπέρασμα πως στην περιοχή αυτή κοινωνικές, περιβαλλοντικές και συγκοινωνιακές παράμετροι σχετίζονται άμεσα και επομένως συγκεκριμένες κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την άρση της κοινωνικής υποβάθμισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο Μενεμένης.
 
34. "DELAY ESTIMATION AND OPERATIONAL ANALYSIS OF THE SIGNALISED INTERSECTIONS"
M. Mustafa, S. Vougias
(Πρακτικά 12th IRF World Meeting, Μαδρίτη, Μάιος 1993).
Η εργασία αυτή έχει ως κύριο αντικείμενο την διερεύνηση της αξιοπιστίας της μεθόδου 209 (HCM 209) του Εγχειριδίου Κυκλοφοριακής Ικανότητας (Highway Capacity Manual - HCM) ως προς τον υπολογισμό των καθυστερήσεων σε σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις. Ακόμη έχει ως στόχο τη σύγκριση μεταξύ της μεθόδου αυτής (HCM 209) και της μεθόδου 212 της Εγκυκλίου Συγκοινωνιακών Ερευνών (Transportation Research Circular – TRC 212).
Έξι σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με διάφορα γεωμετρικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά επιλέχθηκαν για την ανάλυση. Μετρήσεις των τιμών των καθυστερήσεων έγιναν ανά κατεύθυνση και λωρίδα για όλες τις προσβάσεις των κόμβων, παράλληλα με μετρήσεις των κυκλοφοριακών φόρτων και των άλλων στοιχείων της σηματοδότησης. Το πρόγραμμα H/Y NCAP (Intersection Capacity Analysis) χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για την εκτίμηση των καθυστερήσεων και το βαθμό κορεσμού (v/c) σύμφωνα με τις 2 μεθόδους HCM και TRC 212, και έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο αυτών μεθόδων μεταξύ τους και με τα αντίστοιχα δεδομένα των μετρήσεων.
Τέλος διαμορφώθηκαν στατιστικά μοντέλα με τις γενικές σχέσεις και τους βαθμούς συσχετίσεως μεταξύ των μετρηθεισών και των εκτιμώμενων τιμών των καθυστερήσεων και των βαθμών κορεσμού στους κόμβους.
 
35. "ANALYSIS OF POLLUTANT EMISSIONS AND CONCENTRATIONS AT URBAN INTERSECTIONS"
S. Vougias, M. Mustafa
(Πρακτικά 63rd ITE - Institute of Transportation Engineers- Annual Meeting, The Hague, September 1993).
Το κύριο αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η εκτίμηση των εκπομπών και συγκεντρώσεων ρύπανσης της ατμόσφαιρας από την κυκλοφορία σε δύο διαφορετικούς τύπους διασταυρώσεων: μία σηματοδοτούμενη διασταύρωση και μία κυκλική πλατεία. Επιπλέον διερευνάται η συσχέτιση μεταξύ των εκτιμώμενων εκπομπών και των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της συγκέντρωσης των ρύπων στα σημεία αυτά.
Για να γίνει δυνατή η συσχέτιση αυτή, μετρήθηκαν αναλυτικά οι συγκεντρώσεις CO και NOx ταυτόχρονα με τον κυκλοφοριακό φόρτο, την ταχύτητα και άλλα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά στις διασταυρώσεις που επιλέχθηκαν. Με τα στοιχεία αυτά διαμορφώθηκαν μοντέλα συσχέτισης μεταξύ των παραμέτρων αυτών και των συγκεντρώσεων CO και NOx. Παράλληλα, έγινε εκτίμηση των εκπομπών των ίδιων ρύπων με χρήση ειδικού προγράμματος Η/Υ και δεδομένα εισόδου τους κυκλοφοριακούς φόρτους, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διασταύρωσης και τα χρονικά δεδομένα της σηματοδότησης (περίοδος, χρόνος πρασίνου κλπ).
 
36. "ΕΚΤIΜΗΣΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤIΚΩΝ ΕΠIΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΟIΝΩΝIΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΑΣΤIΚΗ ΠΕΡIΟΧΗ: Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞI ΑΝIΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ"
Σπ. Βoύγιας
(Πρακτικά III Συvέδριo Περιβαλλovτικής Επιστήμης και Τεχvoλoγίας - Παvεπιστήμιo Αιγαίoυ, Μυτιλήvη, Σεπτέμβριoς 1993).
Στην εργασία συνοψίζονται η μεθοδολογία και τα βασικά συμπεράσματα της Έρευνας Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την κατασκευή έξι ανισόπεδων κόμβων στη Θεσσαλονίκη.
Αφού παρουσιάζεται περιληπτικά η ανάλογη διεθνής εμπειρία στο θέμα, ακολουθεί η συγκεκριμένη περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε και που βασίζεται στη συγκριτική αξιολόγηση διαφόρων εναλλακτικών προτάσεων τόσο από κυκλοφοριακή όσο και από περιβαλλοντική άποψη.
Η κυκλοφοριακή θεώρηση συνοψίζει τα οφέλη από την κατασκευή των κόμβων που εκφράζονται με τη μείωση των χρόνων διαδρομής και επομένως την εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων για τους οδηγούς και επιβάτες των αυτοκινήτων. Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαμβάνει τον ποσοτικό υπολογισμό ή την ποιοτική εκτίμηση της οπτικής ενόχλησης, του θορύβου, της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, καθώς και τον καταμερισμό του χώρου και τις δυσκολίες στην κίνηση των πεζών.
Η συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων παρουσιάζεται εποπτικά με τη δημιουργία ειδικών μητρώων περιβαλλοντικών επιπτώσεων χωριστά για κάθε κατηγορία χρηστών της οδού: οδηγούς και επιβάτες, κατοίκους και επισκέπτες της κάθε περιοχής.
 
37. ΄΄ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ΄΄
Σπ.Βούγιας
(Θερινό Οικολογικό Πανεπιστήμιο, Ερμούπολη, Σύρος, Ιούλιος 2003)
Η αμφίδρομη σχέση μεταξύ μεταφορών και περιβάλλοντος στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης περιγράφεται αρχικά στην εργασία αυτή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται περιληπτικά οι βασικές επιπτώσεις (τοπικές και πλανητικές) των μεταφορών στο περιβάλλον με έμφαση στη ρύπανση της ατμόσφαιρας και τις κλιματικές αλλαγές (φαινόμενο του θερμοκηπίου, καταστροφή της στιβάδας του όζοντος κλπ). Αναλύονται επίσης τόσο η οικονομική σημασία των επιπτώσεων αυτών όσο και οι Ευρωπαϊκές πολιτικές που συμπεριλαμβάνονται στους προσανατολισμούς της Λευκής Βίβλου. Παρουσιάζονται τέλος συγκεκριμένες μέθοδοι κυκλοφορικού σχεδιασμού που έχουν ως στόχο την αειφόρο κινητικότητα.
 
38. ΄΄BETWEEN SEA AND THE CITY: EIGHT PIERS FOR THESSALONIKI΄΄
(Expert, Round Table at the Saragossa, Expo 2008)
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα προσφάτως επικαιροποιημένα συμπεράσματα από την αξιολόγηση της ζήτησης για αστική θαλάσσια συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη. Η εφαρμογή της πολύ γνωστικής αυτής πρότασης, συνδυάζεται με τα αποτελέσματα του διεθνώς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που έγινε το 1997 (στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας) για την διαμόρφωση των στάσεων της αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας από 8 διάσημους αρχιτέκτονες. Ο συνδυασμός της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των καθημερινών μετακινήσεων με την αισθητική αναβάθμιση των περιοχών των στάσεων, δημιουργεί μια ιδιαίτερα δυναμική προοπτική ανάπτυξης του υποβαθμισμένου παραλιακού μετώπου της πόλης, παράλληλα με την βελτίωση της αστικής συγκοινωνιακής της υποδομής.
 
39. ´´THE MYTH OF THE LINEAR CITY´´
S.Vougias
(Εγκρίθηκε για δημοσίευση στο επόμενο τεύχος (11b) του περιοδικού: Studies in Regional and Urban Planning (SRUP))
Στην εργασία αυτή σχολιάζεται κατ’ αρχήν κριτικά η γενικευμένη αντίληψη πως η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη μονοδιάστατη και γραμμική, στην οποία στηρίχθηκε μέχρι τώρα ο κεντρικός κυκλοφοριακός σχεδιασμός (μετρό, υποθαλάσσια αρτηρία κλπ).
Υποστηρίζεται τεκμηριωμένα πως εάν η πόλη θεωρηθεί ως καμπύλη, μπορεί να υποδεχθεί και να εξυπηρετηθεί καλύτερα από συγκοινωνιακές υποδομές που προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία και πολυμορφία και επομένως καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης σε όλο το εύρος της. Σε μια τέτοια λογική μπορούν να ενταχθούν τόσο η κατασκευή ενός συστήματος επιφανειακού σύγχρονου τραμ που θα κινείται παράλληλα με τη γραμμή του μετρό συνδέοντας καλύτερα τα άκρα της πόλης όσο και η πρόταση για θαλάσσια αστική συγκοινωνία που θα ενώνει τις πυκνοδομημένες πλέον Ανατολικές περιοχές του Θερμαϊκού κόλπου με το κέντρο.
Η πρόταση μάλιστα αυτή υπήρξε αντικείμενο διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που οδήγησε σε εξαιρετικές ιδέες 8 διάσημων αρχιτεκτόνων για την διαμόρφωση των στάσεων του συστήματος της θαλάσσιας συγκοινωνίας. Η υλοποίηση αυτών των ιδεών θα μπορούσε να αναδείξει τη Θεσσαλονίκη ως ένα «ανοιχτό μουσείο αρχιτεκτονικής», συνδεδεμένο μάλιστα άμεσα με τις μετακινήσεις και την ποιότητα της καθημερινής ζωής στην πόλη.
 
40. ΄΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ΄΄
Σπύρος Βούγιας, Γιώργος Δημητρόπουλος, Σταύρος Κωνσταντινίδης
(Παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε για δημοσίευση στα πρακτικά του 8ου Εθνικού Συνεδρίου: «Αστική ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση», Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πάντειο Πανεπιστήμιο, 17 και 18/10/2008).
Η εργασία προτείνει και εφαρμόζει σύστημα πολυκριτηριακής ανάλυσης για τη λήψη αποφάσεων χωροθέτησης ή μετεγκατάστασης δημόσιων υπηρεσιών πολυάριθμου προσωπικού, όπως είναι τα Υπουργεία και οι μεγάλοι Οργανισμοί.
Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται το ζήτημα της πιθανής μετεγκατάστασης του Υπουργείου Πολιτισμού από το κέντρο της Αθήνας (πολεοδομικός πόλος Εξαρχείων και εμπορικού κέντρου), στο κτίριο της πρώην καπναποθήκης Κεράνη στην περιοχή του Αγ. Ι. Ρέντη. Ειδικότερα, διερευνώνται οι κυκλοφοριακές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στις καθημερινές μετακινήσεις των υπαλλήλων και των επισκεπτών του Υπουργείου Πολιτισμού, ως αποτέλεσμα της μετεγκατάστασης, καθώς και οι πρόσθετες επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή της νέας θέσης. Η συγκριτική αξιολόγηση του συστήματος μετακινήσεων στη σημερινή και μελλοντική κατάσταση γίνεται με έρευνα ερωτηματολογίου 20 ερωτήσεων σε δείγμα 830 υπαλλήλων (40%) από το σύνολο των 2.000 εργαζομένων στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Η κατανομή κατά μέσο της μελλοντικής κατάστασης εξάγεται από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, ενώ ο υπολογισμός των χρόνων διαδρομής γίνεται με πιλοτικές μετρήσεις ανά μέσο σε πραγματικές συνθήκες.
Τέλος, εξετάζεται η κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική επιβάρυνση στο ήδη κορεσμένο οδικό δίκτυο και στην ευρύτερη περιοχή του Ρέντη, εξαιτίας της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου.
 
41. ´´EUROPEAN POLICY FOR SUSTAINABLE TRANSPORT: THE CASE OF CYPRUS´´
S.Vougias
(Πρακτικά του International seminar: ´´Integrating transport in a reunified Cyprus´´, Reconstruction and resettlement council, Cyprus 15/10/08).
Στην παρουσίαση αυτή περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις αειφόρες (βιώσιμες) μεταφορές καθώς και η προσαρμογή τους στην περίπτωση εφαρμογής στην Κύπρο, εφ’ όσον ενοποιηθεί. Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τις μεταφορές βασίζεται στη λογική της δημιουργίας μιας νέας κουλτούρας για την αστική κινητικότητα, που έχει τρεις στόχους: τη βελτιοποίηση της λειτουργίας όλων των μέσων μεταφοράς, την «διατροπικότητα», δηλαδή την συνδυασμένη χρήση τους και την προώθηση νέων εναλλακτικών τρόπων ιδιωτικής μεταφοράς (Ι.Χ, δίκυκλο, βάδισμα κλπ). Η εφαρμογή των πολιτικών αυτών στηρίζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις, την ανάπτυξη «καθαρών» και ασφαλών ευφυών συστημάτων μεταφοράς (ITS), την θεσμική μεταρρύθμιση και τις οικονομικές επιδοτήσεις.
Σε σχέση με την Κύπρο το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η προοπτική της ενοποίησης μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή ευκαιρία για εφαρμογή βιώσιμης κινητικότητας, τόσο στο αναπτυγμένο νότιο τμήμα, όσο και στο υποβαθμισμένο σε σχέση με τις μεταφορές βόρειο τμήμα του νησιού.
 
42. ´´SUSTAINABLE TRAFFIC MANAGEMENT IN HIGH DENSITY TOURIST DESTINATIONS – THE CASE OF SANTORINI´´
ΣπύροςΒούγιας, ΣταύροςΚωνσταντινίδης
(Εγκρίθηκε για παρουσίαση και δημοσίευση στα πρακτικά του 4th International Scientific Conference: “Planning for the future: Leaving from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel and Hospitality”. Ρόδος 3-6/4/09)
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες και οι πρακτικές για την βελτίωση των κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών ρυθμίσεων που μπορούν να εφαρμοστούν σε υψηλής έντασης τουριστικούς προορισμούς. Αναφέρονται συγκεκριμένα οι περιβαλλοντικά αποδεκτές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες μεταφορών και καθιστούν τους συγκεκριμένους προορισμούς πιο ελκυστικούς. Οι παρεμβάσεις αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερη ρύπανση της ατμόσφαιρας και θόρυβο, μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και περισσότερη αισθητική και οπτική ικανοποίηση.
Ως πεδίο εφαρμογής επιλέχθηκε το νησί της Σαντορίνης για την υλοποίηση ενός εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων, διαπλατύνσεων πεζοδρομίων, περιορισμού της στάθμευσης σε ευαίσθητες περιοχές και βελτιοποίηση των συστημάτων μαζικής μεταφοράς επιβατών.
Τα συμπεράσματα από την εφαρμογή των μέτρων αυτών στη Σαντορίνη επιβεβαίωσαν την αρχική θεώρηση ότι οι ρυθμίσεις βιώσιμης κινητικότητας έχουν πολύ θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και μπορούν επομένως να αυξήσουν σημαντικά την ελκυστικότητα προορισμών υψηλής τουριστικής έντασης.
 
9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. UNIVERSITY STUDIO PRESS, Θεσσαλονίκη 2008.΄΄Μεταφορές και Περιβάλλον΄΄, Εκδόσεις
2. ΄΄Οι δρόμοι της αειφορίας (Συλλογική έκδοση), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΠΙΕ), Αθήνα 2003.
 
10. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
1. ΄΄Η Θεσσαλονίκη είναι μια πεταλούδα΄΄, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1999.
2. ΄΄Άδειες κερκίδες΄΄, Εκδόσεις ΄΄Ιανός΄΄, Θεσσαλονίκη 2005.
3. ΄΄Περπατώντας ανάμεσα΄΄, Εκδόσεις UNIVERSITY STUDIO PRESS, Θεσσαλονίκη 2008.
 

Γραφείο Τύπου

07.04.14.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ